ПРАВИЛА     ПРИЙОМУ

до Бориславського професійного ліцею

 на 2016-2017 навчальний  рік.

Загальна частина

1. До ліцею приймаються громадяни України, іноземці, та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах та які мають повну чи базову загальну середню освіту або освіту достатню для оволодіння робітничими професіями. 
2. Громадяни України користуються рівними правами при вступі до ліцею відповідно до своїх здібностей і нахилів, незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, при вступі до ліцею користуються рівними правами з громадянами України. Права інших іноземців на здобуття професійно-технічної освіти регулюються чинним законодавством або міжнародними договорами України. 
Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України. 
3. Прийом до ліцею здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник". 
4. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія. Очолює приймальну комісію директор ліцею Кирчей Я.С. 
Правила прийому до ліцею розробляються згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за один місяць до початку прийому документів. 
Приймальна комісія проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, наступного працевлаштування, приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб, організовує роботу з комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників, а також вирішує інші питання прийому. 
5. Правила прийому до ліцею своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди, усно. 
6. Прийом учнів на2017  рік проводиться за професіями без вступних випробувань:

№ п/п

Назва професії

Види підготовки

Ліцензований обсяг

Термін навчання

1

Електрогазозварник

Електрогазозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Контролер зварювальних робіт

Первинна професійна підготовка

60

2 р. 10 м.

2

Кухар

Первинна професійна підготовка, перепідготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

60

2 р. 10 м.

 

10 м.

3

Кухар

Кондитер

Первинна професійна підготовка, перепідготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

2 р. 10 м.

 

10 м.

4

Кухар

Бармен

Офіціант

Первинна професійна підготовка, перепідготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

30

2 р. 10 м.

 

10 м.

5

Електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж

Електромонтажник силових мереж та устаткування

Електромонтажник-налагоджувальник

Первинна професійна підготовка

30

2 р. 10 м.

 

6

Оператор комп’ютерного набору

Секретар керівника (організації, підприємства, установи)

Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка, підвищення кваліфікації

30

2 р. 10 м.

10 м.

7

Оператор комп’ютерного набору

Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка,  підвищення кваліфікації

60

2 р. 10 м.

10 м.

8

Оператор комп’ютерного набору

Агент з організації туризму

Первинна професійна підготовка, курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка,  підвищення кваліфікації

30

2 р. 10 м.

10 м.

9

Продавець продовольчих товарів

Первинна професійна підготовка, перепідготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

60

2 р. 10 м.

 

10 м.

10

Перукар (перукар-модельєр)

Первинна професійна підготовка, перепідготовка, курсове професійно-технічне навчання, підвищення кваліфікації

60

2 р. 10 м.

 

10 м


На вказані професії приймаються юнаки і дівчата на базі базової середньої освіти (9 класів віком від 15 років). 
На професію електрогазозварника приймаються особи віком від 15,5 років. 
Термін навчання в ліцеї на базі базової середньої освіти 2 роки 10 місяців з отриманням повної загальної середньої освіти, на базі повної загальної середньої освіти 10 місяців. 
Ліцензія серія АВ № 301670 від 21.02.2007 року та АБ № 298737 від 07.02.2006 року. 
7. Прийом документів від випускників починається з 01.05.2017 року і завершується не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку навчальних занять.

 Документи для вступу

8. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею із зазначенням обраної професії, форми навчання, місця проживання та необхідності працевлаштування, до якої додають: 
- документ про освіту в оригіналі або його завірену копію 
- медичну довідку за формою встановленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію); 
- 6 фотокарток розміром 3 х 4; 
- 3 конверти; 
- довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. 
Усі ксерокопії завіряються в установленому порядку. 
Паспорт ( свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта), документ про відношення до військової повинності та документи, що дають право на пільги, вступник пред’являє особисто в терміни, визначені для подання документів. 
9.Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ. 
Прийом документів від вступників завершується, як правило, не раніше ніж за п’ятнадцять днів до початку занять. 
Умови прийому
10. Прийом до ліцею може проводитись шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань. 
Вступні випробування можуть проводитись поетапно протягом всього періоду прийому документів. 
Особи, які без поважних причин не з’явились на вступні випробування у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі в наступних випробуваннях не допускаються.

 Зарахування

11. Зараховуються до ліцею без вступних випробувань: 
- особи , яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право; 
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю; 
- випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою; 
- учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських олімпіад, конкурсів за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними. 
12. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань: 
- діти-сироти та діти, які залишились без піклування батьків; 
- інваліди, яким не протипоказано навчання за обраною професією; 
- особи , яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право; 
13. Першочергово зараховуються за інших рівних умов: 
- ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько(мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків; 
- особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням. 
14. Зарахування до професійно-технічного навчального закладу здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять. 
Рішення приймальної комісії своєчасно доводять до відома вступників. 
15. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом. 
16.У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії. 
17. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше 5 днів із дня прийняття рішення. 
18.Після конкурсних випробувань зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів ( підприємством, організацією тощо) і випускником ( для неповнолітніх – його батьками) про навчання та подальше працевлаштування . Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу ліцею. 
19. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі. 
20. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт. 
21.Контроль за дотриманням правил прийому здійснюється Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.